روان کننده

 

امـروزه استفـاده از انـواع مختـلف روان كننده ها در بتن به يك ضرورت تبديل شده است. اين مواد با اهداف گوناگون از جمله بتن ريزي در محل هاي پرآرماتورو يا توسط پمپ كه به بتن با اسلامپ بالا نياز است، مورد استفاده قـرار مي گيـرند. علاوه بر موارد فوق ،مصرف روان كننده ها جهت ارتقاء كيفيت بتن از جمله كاهش نفوذپذيري ، افزايش مقاومت و دوام آن توسط متخصصين بتن توصيه مي گردد.
به لحاظ تئوريك هر چه نسبت آب به سيمان كمتر و توزيع سيمان در بين اجزاء سازنده بتن بيشتر باشد، بتن از كيفيت بالاتري برخوردار خواهد شد ، زيرا فضاهاي خالي داخل آن به حداقل رسيده و در نتيجه وزن مخصوص و مقاومت بتن افزايش يافته و ميزان نفوذپذيري آن كاهش مي يابد.

این محصول بر پایه پلی کربوکسیلیک ها تولید می گردد و مقـدار آب مصـرفي را حـداقل تا %12 كاهـش داده و مقاومـت بتـن را %30–% 20 افزايش میدهد.سوپر روان کننده SP-1 بر اساس استاندارد ASTM C -494 Type G تولید میگردد.

پر فروشترین محصولات

4, 444 تومان